Μοιραστείτε το άρθρο...

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση μέχρι τις 25/1/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (EEL 336 της 16.12.2015)».

Πρωταρχικός και κύριος στόχος του προτεινόμενου σχεδίου νόμου είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας περί σημάτων με την Οδηγία 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων  (EEL 336 της 23.12.2015), ο εκσυγχρονισμός του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος σημάτων της Δ/νσης Σημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, αλλά και η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου, ώστε να μειωθούν οι διαφορές ανάμεσα στο εθνικό και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να διευκολυνθεί η απόκτηση και η προστασία σημάτων προς όφελος της ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Μία από τις βασικές αλλαγές στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου είναι η δυνατότητα για κατοχύρωση νέων, «μη παραδοσιακών» μορφών σημάτων, όπως σήματα μοτίβου ή τρισδιάστατα, ολογραφικά και ηχητικά σήματα ή σήματα κίνησης, εφόσον έχουν διακριτική ικανότητα και τα οποία είναι δυνατό να κατατίθενται και γίνονται αποδεκτά σε ηλεκτρονικά αρχεία, στο ηλεκτρονικό πλέον μητρώο της Δ/νσης Σημάτων.

Επίσης, σημαντική καινοτομία του σχεδίου νόμου, αποτελεί και η θεσμοθέτηση των σημάτων πιστοποίησης, που λειτουργούν ως σήματα ποιότητας και διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πιστοποιούνται από τον δικαιούχο του σήματος, όσον αφορά το υλικό, τον τρόπο παρασκευής των προϊόντων ή παροχής των υπηρεσιών, την ποιότητα, την ακρίβεια ή άλλα χαρακτηριστικά. Τα συγκεκριμένα σήματα δεν θα μπορούν να πιστοποιούν την προέλευση από συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, διότι έτσι θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταστρατήγηση των διατάξεων για τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης που υπάρχουν σήμερα σε ενωσιακό επίπεδο.

Σημαντικές ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου αποτελούν και οι διατάξεις για την προστασία του σήματος οι οποίες προϋποθέτουν την ουσιαστική χρήση του, ώστε να περιοριστεί ο αριθμός των συγκρούσεων στην αγορά. Επιπλέον, υιοθετούνται διατάξεις για την προστασία των «ενδιάμεσων δικαιωμάτων» (intervening rights).

Στόχος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή είναι η μετάβαση στην πλήρη και αποκλειστική ηλεκτρονική κατάθεση εμπορικού σήματος, αλλά και η θέσπιση κανόνων με γνώμονα το συμφέρον του καταναλωτικού κοινού, ώστε η χρήση του σήματος να μη δημιουργεί κίνδυνο παραπλάνησής του.
Μοιραστείτε το άρθρο...